Carpasia Hairstreak   (Atlides carpasia)

Kim Garwood

Ocampo Road, Tamps., Mexico

11-10-05