Richard Lehman

Posadas Amazonas, Rio Tambopata, Peru

09-10-06

Emily Paton

Tambopata Research Center, Peru

09-17-06

Phaleros Hairstreak (Panthiades phaleos)