Kim Garwood

Iguazu National Park, Misiones, Argentina

01-21-05

Richard Lehman

Iguazu National Park, Misiones, Argentina

01-21-05

Rich Hoyer

Rancho Grande, Porto Vehlo, Brazil

10-20-04

Astiocha Scrub Hairstreak (Strymon astiocha )