Mike Stangland

Estanzuela, Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

12-11-04

Will Carter

El Salto, San Luis Potosi, Mexico

12-12-05

Tailless Scrub Hairstreak (Strymon cestri)