Gill Carter

Cristalino Lodge, Mato Grosso, Brazil

10-03-04

Athena Euselasia  (Euselasia athena)