Dan Wade

Pampa Hermosa, Peru

11-30-05

Dan Wade

Pozuzo, Peru

12-10-05

Priscilla Brodkin

Pampa Hermosa, Peru

11-30-05

Dyson's Swordtail (Rhetus dysonii)