Hesperiinae -- Grass Skippers

Yellowish Grass Skippers

Veined Grass Skippers

Ruby-Eye Grass Skippers

Strongly Marked Grass Skippers
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
       
Genera Included
Genera Included
Genera Included
Genera Included
Genera Included
Genera Included
Genera Included
Genera Included
Thumbnails
Thumbnails
Thumbnails
Thumbnails
Thumbnails
Thumbnails
Thumbnails
Thumbnails
Apaustus
Callimormus
Euphyes
Flacilla
Lento
Ludens
Molo
Parphorus
Peba
Phlebodes
Radiatus
Vehilius
Venas
Virga
Carystoides
Carystus
Dion
Lycas
Orphe
Orses
Perichares
Synale 
Talides
Telles 
Tellona
Tisias
Tromba
Aides
 Appia
Artines
Celotes
Cobalus
Ebusus
Eutychide physcella
Hansa
Justinia
Linka
Lychnuchoides
Lychnuchus
Misius
Mnestheus
Moeris
Molo
Neoxeniades
Paracarystus
Phanes
Pheraeus
Propertius
Pseudosarbia
Pyrrhopygopsis
Remella
Saliana
Synale
Telles
Tellona
Thespieus
Thracides
Tirynthoides
Vacerra
Vettius
Vidius
Xeniades
Corticea
Cynea
Damas immacula
Enosis
Euphyes
Eutocus
Eutychide
Methionopsis
Mnasicles
Mnasitheus
Nastra
Onophas
Sodalia
Tigasis
Vidius
Amblyscirtes
Argon
Calpodes
Cobalopsis
Cynea
Damas clavus
Decinea
Inglorius
Joanna
Moeris hyagnis
Mucia
Papias
Paratrytone
Rhinthon
Saturnus
Thoon
Turesis
Alera
Dubiella
Metron
Mnestheus
Niconiades
Orthos
Oxynthes
Panoquina
Tirynthia
Xeniades
Zenis
Atrytonopsis
Cymaenes
Halotus
Lerema
Lerodea
Lucida
Monca
Morys
Nyctelius
Poanes
Pompeius
Quinta
Synapt
Adopaeoides
Anatrytone
Anthoptus
Ancyloxpha
Atalopedes
Choranthus
Copaeodes
Falga
Hesperia
Hylephila
Lento
Librita
Panca
Phemiades
Polites
Pseudocopaeodes
Pyrrhocalles
Quasimellana
Oarisma
Racta
Serdis
Stinga
Vinius
Wallengrenia
Zariaspes
Select a Group to explore.
Taxonomy follows Lamas 2004